آموزشی

راهله شیروانی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۵ ماه مانده
  • 35,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

توسعه گاوداری

فخرالدین پزشکی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۵ ماه مانده
  • 30,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده

اقساط دریافت شد

تولید خانگی سبزیجات خشک

پرداخت اقساط

تولید خانگی سبزیجات خشک

رقیه ملک محمدی
کالا و خدمات
نیاز ندارد
تامین مالی
0 %
  • ۶ روز گذشته
  • 2,000,000 تومان مورد نیاز
  • 0 تومان تامین شده