تهیه تجهیزات کشاورزی

  • اسلام بهزادی پور مالک
  • داود صالحی مشاور
  • تعیین نشده
  • کرمان / رودبار
الان
  • هزینه کل پروژه 20,000,000 تومان
  • مبلغ تامین شده : 0 تومان
  • مبلغ تامین نشده : 20,000,000 تومان
  • تعداد اقساط : 20 ماه
مشارکت
مبلغ مورد نظر را وارد کنید(تومان)
در انتظار تامین
حامیان پروژه