اغذیه فروشی

  • جمیله گرگندی پور مالک
  • مشاور
  • تعیین نشده
  • کرمان / عنبرآباد
الان
  • هزینه کل پروژه 20,000,000 تومان
  • مبلغ تامین شده : 0 تومان
  • مبلغ تامین نشده : 20,000,000 تومان
مشارکت
مبلغ مورد نظر را وارد کنید(تومان)

حامیان پروژه