کارگاه خیاطی

شرح پروژه

ایجاد کارگاه خیاطی سرویس خواب برای زنان سرپرست خانواده

ویژگی‌ها

هزینه کل پروژه: 100,000,000 تومان

اشتغال مستقیم: 1

اشتغال غیر مستقیم: 1

مشتریان:

گارانتی: ندارد

تبلیغات:

نظرات کاربران

تاریخچه پروژه


1399/9/30 - «ایجاد پروژه» توسط مالک : پروژه «کارگاه خیاطی» ایجاد شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای استان ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای استان، شهر ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای استان، شهر، آدرس ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای استان، شهر، آدرس، مختصات جغرافیایی ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای استان، شهر، آدرس، مختصات جغرافیایی، cases.area ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای استان، شهر، آدرس، مختصات جغرافیایی، cases.area، cases.postal_code ویرایش شد


1399/9/30 - «تعیین مشاور» توسط مالک : داود صالحی به عنوان مشاور پروژه تعیین شد.


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، تاریخ مهلت کمک ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، تاریخ مهلت کمک ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، تاریخ مهلت کمک، هزینه کل طرح ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، تاریخ مهلت کمک، هزینه کل طرح، تعداد اقساط ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، تاریخ مهلت کمک، هزینه کل طرح، تعداد اقساط، cases.installment_type ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، تاریخ مهلت کمک، هزینه کل طرح، تعداد اقساط، cases.installment_type، cases.installment_respite ویرایش شد


1399/9/30 - تغییر وضعیت: «در انتظار تایید» توسط مالک : پروژه منتظر تایید مشاور است


1399/9/30 - «در انتظار تایید» توسط مالک :


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فیلدهای شرح پروژه، تاریخ شروع پروژه ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فیلدهای شرح پروژه ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای آدرس ویرایش شد


1399/9/30 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای آدرس، cases.postal_code ویرایش شد


1399/9/30 - «تعیین مشاور» توسط مالک : داود صالحی به عنوان مشاور پروژه تعیین شد.


1399/9/30 - «تعیین مشاور» توسط مالک : داود صالحی به عنوان مشاور پروژه تعیین شد.


1399/12/11 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای تاریخ مهلت کمک ویرایش شد


1399/12/11 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای تاریخ مهلت کمک ویرایش شد


1399/12/11 - تغییر وضعیت: «در انتظار تامین» توسط مدیر : پروژه تایید شد و در صف تامین مالی قرار گرفت |

  • وضعیت: در انتظار تامین
  • موضوع :
  • زیر موضوع :
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1399/8/1
  • تاریخ خاتمه : 1399/9/1
  • مهلت تامین : 1400/10/5
  • استان : تهران

امتیاز پروژه : 4.5 از 5

امتیاز به پروژه :
ثبت امتیاز