ایجاد کارگاه گلیم بافی

شرح پروژه

تولید گلیم و جاجیم با نقشه‌های بومی و محلی با قابلیت صادرات به کشورهای خلیج فارس

ویژگی‌ها

ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار قابلیت صادرات محصولات

هزینه کل پروژه: 100,000,000 تومان

اشتغال مستقیم: 15

اشتغال غیر مستقیم: 15

مشتریان: خارجی ها

گارانتی: ندارد

تبلیغات: تلوزیونی, بروشور, اینترنتی

نظرات کاربران

تاریخچه پروژه


1398/6/4 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/4 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/4 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/4 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/4 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/4 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/10 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/10 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/14 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/16 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/6/19 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/7/20 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/9/10 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/10/22 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/11/2 - تغییر وضعیت: «تامین مالی شد» توسط مدیر : پروژه تامین مالی شد.


1398/11/7 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/11/7 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/11/7 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/11/14 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1398/11/25 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1399/1/4 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1399/1/5 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1399/2/13 - تغییر وضعیت: «در انتظار تامین» توسط "سیستم" : پروژه نیازمند تامین مالی است.


1399/2/13 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1399/2/27 - تغییر وضعیت: «در انتظار تامین» توسط "سیستم" : پروژه نیازمند تامین مالی است.


1399/2/27 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای تاریخ اتمام پروژه ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای آدرس ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای آدرس، cases.postal_code ویرایش شد


1399/2/31 - «تعیین مشاور» توسط مالک : داود صالحی به عنوان مشاور پروژه تعیین شد.


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای مبلغ مورد نیاز، cases.installment_respite ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای تاریخ اتمام پروژه ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای ویرایش شد


1399/2/31 - «ویرایش پروژه» توسط مالک : فلیدهای cases.postal_code ویرایش شد


1399/2/31 - «تعیین مشاور» توسط مالک : داود صالحی به عنوان مشاور پروژه تعیین شد.


1399/3/5 - تغییر وضعیت: «در انتظار تامین» توسط "سیستم" : پروژه نیازمند تامین مالی است.


1399/3/5 - تغییر وضعیت: «تامین نشد» توسط "سیستم" : پروژه در زمان مقرر موفق به تامین مالی نشد و به صورت خود کار به وضعیت «عدم تامین» تغییر یافت.


1399/3/5 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای تاریخ مهلت کمک ویرایش شد


1399/3/5 - «ویرایش پروژه» توسط مدیر : فلیدهای تاریخ مهلت کمک ویرایش شد


1399/3/5 - تغییر وضعیت: «در انتظار تامین» توسط "سیستم" : پروژه نیازمند تامین مالی است.


1399/3/5 - تغییر وضعیت: «تامین مالی شد» توسط "سیستم" : پروژه تامین مالی شد.


1399/3/5 - تغییر وضعیت: «در انتظار تامین» توسط "سیستم" : پروژه نیازمند تامین مالی است.


1399/3/5 - تغییر وضعیت: «تامین مالی شد» توسط "سیستم" : پروژه تامین مالی شد.


1399/3/5 - تغییر وضعیت: «در حال اجرا» توسط مدیر : پروژه وام را دریافت نموده و شروع به کار نمود


1399/3/5 - «در حال اجرا» توسط مدیر :


1399/4/23 - تغییر وضعیت: «ارسال به بانک» توسط مدیر : مالک پروژه برای دریافت وام به بانک معرفی شد.


1399/4/23 - «ارسال به بانک» توسط مدیر :

  • وضعیت: ارسال به بانک
  • موضوع : صنعتی
  • زیر موضوع : صنایع دستی
  • نوع پروژه : صنعتی
  • تاریخ شروع : 1398/4/18
  • تاریخ خاتمه : 1399/10/30
  • مهلت تامین : 1399/5/1
  • صنعتی
  • استان : اردبیل

امتیاز پروژه : 4.5 از 5

امتیاز به پروژه :
ثبت امتیاز