دام داشتی

  • امیر سیفی مالک
  • روح اله سیفی مشاور
  • دامداری
  • قم / قم
الان
  • هزینه کل پروژه 10,000,000 تومان
  • مبلغ تامین شده : 0 تومان
  • مبلغ تامین نشده : 10,000,000 تومان
مشارکت
مبلغ مورد نظر را وارد کنید(تومان)

حامیان پروژه